ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)


هفتاد و ششمیـ ـن ستاره

خداروشکر که پس فردا نوبت ِ من میشهـ :))

نشسته بودم داشتم بادوستم که دوساله ندیدمش صحبت میکردم سمیرا و مربیمون هم داشتن با خانوم ِ @ک صحبت میکردن منم فکردم دیگه فعلاً گرم صحبتن و حواسم افتاد دوباره به دوستمو صحبت میکردیم که یهو شنیدم طفلک مربی هی میگه خانوم خارجی بفرمایید😄 من و هممون زدیم زیر خنده-.- بامزه گفتهـ بودD:

فردا بعد ِ وقت سمیرا میریم دکتر برای پوستم:) راحت شم»_«


Designed By Erfan Powered by Bayan