ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)

هفتاد و هشتمیـ ـن ستاره

سفت حستو خوبـ نگهش دار:) اتفاقای خوب تری در راهن-.- 

امروز عالی:)

خدایاشکرتـ ... فقط تورو دارم:)

Designed By Erfan Powered by Bayan