ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)

نودمـ ـی‍ـن ستاره

از اون روزایی که سخته و باید حسِت رو خوب نگه داری!

به خدا اعتماد کنی و غر نزنی!

تو خودت باشی و فکر کنی!!! به خودت بیایـ 

خستم ولی حتماً راهی هست . حتماً ...


Designed By Erfan Powered by Bayan