ستـاره هاتو، تو مُشتت نگه دار:)


سیصد و چهارمیـ ـن ستاره

ینی اینهمه پولو جمع میکنه برای چی چیش؟!

اینهمه ظلم میکنه تاپول به جیب بزنه که چی تهِش؟!!!

اینهمه اذیت برای چی؟!

درتعجبم فقط:)))

Designed By Erfan Powered by Bayan